Informacja o zmianie Regulaminu Surge Polonia Sp. z o.o.

Informujemy, iż z przyczyn techniczno-organizacyjnych spowodowanych głównie zmianą dotychczasowego adresu prowadzenia działalności Spółki SURGE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dniem 25 sierpnia 2015 r. zmieni się Regulamin sklepu internetowego SURGE POLONIA. Nowy Regulamin dostępny jest pod adresem http://surgepolonia.pl/REGULAMIN-obowiazujacy-od-25-08-2015-r--cterms-pol-42.html, bądź można go pobrać w formacie pdf. tutaj. Zmiany w punktach 1.3., 1.4. lit f), 1.4. lit. h), 5.2. lit. a) – b) oraz załącznikach 1 – 3 dotyczą wyłącznie zmiany adresu prowadzenia działalności Spółki SURGE POLONIA Sp. z o.o. z dotychczasowego przy ul. Północnej 15-19, 54-105 Wrocław na aktualny przy ul. Krakowskiej 19-23, 50-424 Wrocław.


Proszę zwrócić uwagę, iż zmianie uległa numeracja postanowień regulaminu, która jednak nie ma wpływu na brzmienie regulaminu.


Od 25.08.2015 r. zmieniają się następujące postanowienia Regulaminu:

 1. § I. pkt 3. 
  1. było:
   „1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.surgepolonia.pl, prowadzony jest przez SURGE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19, NIP: 8943057176, REGON: 022525004, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528823, o kapitale zakładowym w wysokości 80 000 zł.
   Dane kontaktowe:
   Surge Polonia Sp. z o.o.
   ul. Północna 15-19
   54-105 Wrocław
   Adres poczty elektronicznej:
   sklep@surgepolonia.pl.
   Numer telefonu: 
   790 239 474”.
  2. jest:
   „3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.surgepolonia.pl, prowadzony jest przez SURGE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 19-23, NIP: 8943057176, REGON: 022525004, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528823, o kapitale zakładowym w wysokości 80 000 zł.
   Dane kontaktowe:
   Surge Polonia Sp. z o.o.
   ul. Krakowska 19-23
   50-424 Wrocław
   Adres poczty elektronicznej:
   sklep@surgepolonia.pl.
   Numer telefonu: 
   790 239 474”.

 2. § I pkt 4. lit. f)
  1. było:
   "f) SURGE POLONIA – SURGE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19, NIP: 8943057176, REGON: 022525004, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528823, o kapitale zakładowym w wysokości 80 000 zł;”.
  2. jest:
   „f) SURGE POLONIA – SURGE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 19-23, NIP: 8943057176, REGON: 022525004, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528823, o kapitale zakładowym w wysokości 80 000 zł;”.

 3. § I pkt 4. lit. h)
  1. było:
   "h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SURGE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19, NIP: 8943057176, REGON: 022525004, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528823, o kapitale zakładowym w wysokości 80 000 zł, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;”.
  2. jest:
   „h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SURGE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 19-23, NIP: 8943057176, REGON: 022525004, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528823, o kapitale zakładowym w wysokości 80 000 zł, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;”.

 4. § IV pkt 3.
  1. było:
   „4.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia”.
  2. jest:
   „3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia, z wyjątkiem Zamówień Pre-Order.”.

 5. § V pkt 2. lit. a) – b)
  1. było:
   „5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
   a. Klient DETALICZNY: przelewem na numer konta bankowego Bank Zachodni WBK, Oddział we Wrocławiu: 28 1090 2398 0000 0001 2948 4863,
   Dane do przelewu:
   SURGE POLONIA Sp. z o.o.
   ul. Północna 15-19
   54-105 Wrocław;
   b. Klient HURTOWY: przelewem na numer konta bankowego Bank Zachodni WBK, Oddział we Wrocławiu: 25 1090 2398 0000 0001 2601 7749,
   Dane do przelewu:
   SURGE POLONIA Sp. z o.o.
   ul. Północna 15-19
   50-105 Wrocław;
   W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie.”.
  2. jest:
   „2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
   a. Klient DETALICZNY: przelewem na numer konta bankowego Bank Zachodni WBK, Oddział we Wrocławiu: 28 1090 2398 0000 0001 2948 4863, 
   Dane do przelewu:
   SURGE POLONIA Sp. z o.o.
   ul. Krakowska 19-23
   50-424 Wrocław;
   b. Klient HURTOWY: przelewem na numer konta bankowego Bank Zachodni WBK, Oddział we Wrocławiu: 25 1090 2398 0000 0001 2601 7749, 
   Dane do przelewu:
   SURGE POLONIA Sp. z o.o.
   ul. Krakowska 19-23
   50-424 Wrocław; 
   W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie.”.

 6. W § I pkt 4. po lit. k) dodano lit. l) w brzmieniu
  1. "l) Zamówienie Pre-Order (Przedsprzedaż) – zamówienie przedpremierowe (przedsprzedaż) dotyczyć może każdego Towaru. Zamówienia Pre-Order składane są z wyprzedzeniem na Towar jeszcze niedostępny. W opisie takiego Towaru widnieje informacja z dokładną datą realizacji i wysyłki takiego zamówienia. Zamówienia Pre-Order są realizowane niezależnie, w terminie określonym każdorazowo w opisie danego Zamówienia i nie podlegają formie płatności "za pobraniem"."

 7. W § X po pkt 2. dodano pkt 3. w brzmieniu:
   „3. SURGE POLONIA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez SURGE POLONIA, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.”.

 8. Zmiennie ulegają również dane adresowe w:
  1. Załączniku nr 1 do Regulaminu – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
  2. Załączniku nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość;
  3. Załączniku nr 3 do Regulaminu – Zgłoszenie reklamacji.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel