Regulamin akcji „Wyślij zdjęcie - zgarnij rabat -15%!”

Regulamin akcji "Wyślij zdjęcie – zgarnij rabat -15%!"
organizowanej przez Surge Polonia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu.


§ I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji jest Surge Polonia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 19-23, 50-424, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528823, NIP: 8943057176, zwaną dalej: Surge Polonia.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania akcji pt: „Wyślij zdjęcie – zgarnij rabat -15%!” prowadzonej przez Surge Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 3. Akcja jest przeprowadzona na portalu www.surgepolonia.pl oraz na fan page'u Organizatora: profilu Surge Polonia na Facebooku.
 4. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 25 maja 2017 roku do odwołania przez Surge Polonia Sp. z o.o. Odwołanie nastąpi przez zamieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej stosownego komunikatu informującego o zakończeniu Akcji.
 5. Akcja może zostać przedłużona decyzją Organizatora na kolejne edycje.

§ II. Słownik pojęć

Na potrzeby Akcji przyjmuje się następujące definicje wymienionych niżej pojęć użytych w Regulaminie oraz w toku Akcji:

 1. „Fan Page” – strona Organizatora w portalu Facebook o której mowa w ust. § 1 ust. 3;
 2. „Akcja” – akcja opisana w Regulaminie i stosownych załącznikach;
 3. „Laureaci” – osoby, których zdjęcia uznane zostały za najlepsze i w efekcie zostały opublikowane na Fan Page’u w oparciu o postanowienia §IV Regulaminu;
 4. „Nagroda”, „Rabat” – rabat w wysokości -15 % udzielany Laureatowi jednorazowo na zakupy w sklepie internetowym i w salonach firmowych Surge Polonia wykonane po dniu przydzieleniu rabatu przez Surge Polonia Sp. z o.o.;
 5. „Regulamin” – niniejszy dokument wraz z załącznikami;
 6. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji, a zatem przesyłająca zdjęcie celem uzyskania Nagrody, spełniająca wymagania wskazane w § III ust. 1 Regulaminu.

§ III. Warunki uczestnictwa w Akcji.

 1. Akcja przeznaczona jest dla obywateli RP posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Akcji za zgodą przedstawiciela ustawowego przesłaną wraz ze zdjęciem, o którym mowa w § IV Regulaminu.
 2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin i osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.
 3. Przed wzięciem udziału w Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie www.surgepolonia.pl. Wzięcie udziału w Akcji będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 4. Przesyłając swoje zdjęcie Uczestnik potwierdza, że posiada prawa autorskie do wykonanego zdjęcia oraz do wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu.
 5. Udział w Akcji jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie wizerunku oraz na wykorzystanie zdjęcia do publikacji na Fan Page’u Organizatora. Wysłanie zdjęcia oznacza zgodę na jego publikację na profilach Surge Polonia w mediach społecznościowych, w szczególności Facebook i Instagram oraz wykorzystanie go do celów marketingowych
 6. Zdjęcia przesłane w ramach Akcji nie będą zwracane autorom. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy.

§ IV. Zasady przeprowadzenia Akcji

 1. Osoby, które chcą uczestniczyć w Akcji muszą wykonać swoje zdjęcie w odzieży sprzedawanej przez Surge Polonia Sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz przesłać ww. zdjęcie w wiadomości prywatnej na profil FB Surge Polonia lub na adres: marketing (at) surgepolonia.pl. Zdjęcia muszą być wykonane w dobrej jakości (najlepiej robione przy świetle dziennym) oraz wyraźne (na których widać, że postać na zdjęciu ubrana jest w odzież marki Surge Polonia).
 2. Przesłane zdjęcia będą przedmiotem selekcji przez Organizatora według kryteriów przez niego przyjętych. Zdjęcia wyselekcjonowane przez Organizatora będą umieszczone na tablicy profilu FB Organizatora. Selekcja prac przez Organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
 3. Organizator oświadcza, że zdjęcia w szczególności naruszające prawo, w tym prawa autorskie bądź prawa do wizerunku, powszechnie obowiązujące zasady etyczne, bądź godzące w uczucia innych lub renomę Organizatora nie zostaną dopuszczone przez Organizatora do udziału w Akcji.
 4. Zabrania się wykorzystywania do celów akcji fikcyjnych profili w serwisie Facebook.
 5. Autorzy najlepszych zdjęć, wybranych przez Organizatora i zamieszczonych na Fan Page’u Organizatora, otrzymają na maila zwrotnego lub w wiadomości prywatnej na profil FB Surge Polonia indywidualny kod rabatowy obniżający regularną cenę produktów marki Surge Polonia o 15 %, do wykorzystania jednorazowo na zakupy w sklepie internetowym lub sklepach stacjonarnych Surge Polonia. Kody ważne są i mogą zostać wykorzystane przez okres 3 miesięcy od daty ich przesłania do Laureata.
 6. Uczestnik może zostać Laureatem więcej niż jeden raz oraz otrzymać kilka kuponów rabatowych, jeśli więcej niż jedno z przesłanych przez niego zdjęć zostanie przez Organizatora wybrane do zamieszczenia na Fan Page'u Organizatora. Zdjęcia przesłane przez tego samego Uczestnika muszą przedstawiać różne stylizacje aby mogły być brane pod uwagę jako odrębne dzieła podlegające ocenie przez Organizatora Nagrody. Każdy rabat może zostać wykorzystany na jedne zakupy. Maksymalna kwota rabatu za jedne zakupy nie może przekroczyć -15%, nawet jeśli jeden Laureat otrzymał kilka Nagród.
 7. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem w terminie 14 dni od publikacji zdjęcia Laureata na Fan Page'u Organizatora lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu nagrody, prawo Laureata do otrzymania Nagrody wygasa.
 8. Nagrody nie podlegają zamianie.

§ V. Tryb i możliwość składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora lub formie elektronicznej na adres e-mail: marketing (at) surgepolonia.pl z dopiskiem „reklamacja #Akcja Wyślij zdjęcie – zgarnij rabat -15%!" w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 2. Reklamacje złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora.
 5. Prawo do zgłaszania reklamacji, jak i jakichkolwiek innych roszczeń wobec Organizatora, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, nie zaś osobom trzecim. Jeśli na zdjęciu poza osobą przesyłającą zdjęcie widnieją osoby trzecie, osoby te nie mogą wysuwać roszczeń względem Organizatora. W szczególności osoby trzecie, których wizerunek widnieje na przesłanych zdjęciach nie nabywają prawa do uzyskania rabatu 15 %.

§ VI. Dane Osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Akcją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji.
 3. Dane osobowe konieczne są do wydania Nagrody i w tym celu będą przez Organizatora przetwarzane. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Akcji zostaną usunięte.

§ VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Akcji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora a mające wpływ na realizację Zadań.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.
 4. Ewentualne spory wynikające z przeprowadzenia niniejszej Akcji rozwiązywane będą drogą polubowną.
 5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Nagród określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie www.surgepolonia.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2017 r.
 8. Informacje na temat akcji można uzyskać pod adresem mailowym: marketing (at) surgepolonia.pl.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel