Regulamin konkursu "Mali patrioci rysują"

Konkurs Mali patrioci rysują


"Mali patrioci rysują"
organizowanego przez Surge Polonia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ I. Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem Konkursu jest Surge Polonia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 19-23, 50-424, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528823, NIP: 8943057176, zwaną dalej: Surge Polonia.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Mali patrioci rysują” na portalu www.surgepolonia.pl.
 3. Konkurs jest przeprowadzony na portalu www.surgepolonia.pl na fan page'u Organizatora: https://www.facebook.com/surgepolonia/.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 14 marca 2017 roku do dnia 22 marca 2017 roku.
 5. Konkurs może zostać przedłużony decyzją Organizatora na kolejne edycje.
 6. Koniec pierwszej edycji nastąpi po wyłonieniu w drodze Konkursu Laureatów i przyznanie Nagród.
 7. Celem konkursu jest między innymi zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką symboli narodowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Konstytucją 3-go Maja, skierowanie uwagi najmłodszych na tematykę patriotyczną, popularyzowanie wiedzy o historii Rzeczpospolitej Polskiej, jak i rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§ II. Słownik pojęć


Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje wymienionych niżej pojęć użytych w Regulaminie oraz w toku Konkursu:

 1. „Zadanie” – zadania Uczestnika opisane szczegółowo w §4;
 2. „Fan Page” – strona Organizatora w portalu Facebook o których mowa w ust. § 1 ust. 3;
 3. „Konkurs” – akcja opisana w Regulaminie i stosownych załącznikach;
 4. „Laureaci” – wyłonieni w oparciu o postanowienia §4 Uczestnicy;
 5. „Nagrody” – przedmioty opisane w § 5 ust. 3
 6. „Regulamin” – niniejszy dokument wraz z załącznikami;
 7. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w §3 ust. 1 Regulaminu.

§ III. Warunki uczestnictwa w Konkursie.


 1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników w następujących kategoriach wiekowych:
  1. I kategoria: dzieci do 9 roku życia;
  2. II kategoria: dzieci i młodzież od 9 do 15 roku życia.
 2. Organizator wskazuje następujące zadania konkursowe:
  1. dla dzieci w I kategorii - wykonanie pracy plastycznej w postaci rysunku tematycznego o Święcie Flagi w dniu 2 maja;
  2. dla dzieci i młodzież w II kategorii - wykonanie pracy plastycznej w postaci rysunku tematycznego o Święcie Konstytucji 3-go Maja.
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.). na arkuszach formatu A3.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin i osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.
 5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie www.surgepolonia.pl. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 6. Przesyłając swoje zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że posiada prawa autorskie do wykonanego dzieła. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także wprowadzeniem do obrotu w formie wzoru graficznego na produktach Surge Polonia, wykorzystaniem wzorów w produkcji towarów Surge Polonia oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
 8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

§ IV. Zasady przeprowadzenia Konkursu


 1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie rysunku, o którym mowa w § 3 oraz przesłanie pracy na adres: ul. Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław lub mailowo (zdjęcie lub skan pracy) na marketing@surgepolonia.pl
 2. Zgłaszanie prac odbywać się będzie w terminie do 22 marca włącznie. Prace przesłane poza terminem określonym powyżej nie będą uwzględniane przez Organizatora. Wraz z pracą należy nadesłać oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o tym, że wyraża zgodę na udział Uczestnika w Konkursie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Przesłane prace będą przedmiotem selekcji przez komisję konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1 według kryteriów przez nią przyjętych. Prace wyselekcjonowane przez komisję konkursową zostaną umieszczone w dniach od 24 marca 2017 r. od godziny 15:00 do 26 marca 2017 r. do godziny 23:59 w albumie na profilu FB Organizatora. W okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Fani będą mogli oddawać głosy na zdjęcia Uczestników poprzez "Lubię to!".
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora 27 marca 2017 r. o godz. 15:00.
 5. Selekcja prac przez komisję konkursową, o której mowa w § 4 ust. 3 jest ostateczna i nie ma od niej prawa odwołania. Prace odrzucone przez komisję konkursową nie będą przedmiotem jakiegokolwiek wykorzystania przez Organizatora.
 6. Organizator oświadcza, że prace w szczególności naruszające prawo, w tym prawa autorskie bądź prawa do wizerunku, powszechnie obowiązujące zasady etyczne bądź godzące w uczucia innych lub renomę Organizatora nie zostaną dopuszczone przez komisję konkursową, o której mowa w §5 ust. 1 do udziału w Konkursie.
 7. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook.

§ V. Laureaci i Nagrody


 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa, skład której ustala Organizator. Komisja samodzielnie ustala kryteria selekcji prac do Konkursu.
 2. Laureatami Konkursu będą 2 (dwaj) Uczestnicy Konkursu (po jednym z każdej kategorii), którzy otrzymają największą ilość like'ów (Lubię to!) na zgłoszone przez siebie i umieszczone przez komisję konkursową na profilu FB Organizatora prace. Wybrane w ten sposób prace, najlepsze pod względem estetyki pracy, oryginalności i trafności ujęcia tematu, zwyciężą w konkursie.
 3. Każdy z Uczestników otrzyma następujące Nagrody
  1. prace zwycięzców umieszczone zostaną na profilu FB Organizatora ze wskazaniem imienia i nazwiska Zwycięzcy oraz jego zdjęciem;
  2. Zwycięzcy otrzymają po 10 koszulek firmy Organizatora w wybranym przez siebie rozmiarze;
  3. najlepsze prace (po 1 dla każdej kategorii) wykorzystane zostaną przez Organizatora w produkcji odzieży i umieszczone jako wzory graficzne na produktach Surge Polonia
 4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, nawet jeżeli zgłosi kilka prac, w tym prace z najwyższą ilością like'ów.
 5. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu nagrody prawo Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydawania w takiej sytuacji nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 7. W wypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z odbioru Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydawania nagrody innym Uczestnikom.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Laureatów Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydawania w takiej sytuacji nagrody innemu Uczestnikowi.
 9. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.


§ VI. Tryb i możliwość składania reklamacji


 1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora lub formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@surgepolonia.pl z dopiskiem „reklamacja #Konkurs prac plastycznych” w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenie będącego podstawą reklamacji.
 2. Reklamacje złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora.

§ VII. Dane Osobowe


 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz poinformowaniem o wynikach Konkursu.
 3. Dane osobowe konieczne są do wydania Nagrody i w tym celu będą przez Organizatora przetwarzane. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.

§ VIII. Postanowienia końcowe


 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora a mające wpływ na realizację Zadań.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Ewentualne spory wynikające z przeprowadzenia niniejszego Konkursu rozwiązywane będą drogą polubowną.
 5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Nagród określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie www.surgepolonia.pl
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2017 r.
 8. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Dorota Jeżewska, djezewska@surgepolonia.pl, tel. +48 731 742 602

Załącznik nr 1: Harmonogram konkursu

14 marca 2017 r. – rozpoczęcie konkursu

22 marca 2017 r. – zakończenie etapu nadsyłania prac

24 marca 2017 r. – umieszczenie najlepszych prac w postaci zdjęć lub skanów na fan page’u Organizatora

24 marca 2017 r. od godziny 15:00 do 26 marca 2017 r. do godziny 23:59 – głosowanie/likowanie najlepszych prac

27 marca 2017 r. o godz. 15:00 – ogłoszenie wyników


Załącznik nr 2: Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel